Algemene voorwaarden, privacy van uw gegevens en onafhankelijke klachten afhandeling

Algemene voorwaarden behandeling

 1. Een behandelingsovereenkomst komt tot stand door opdracht en aanvaarding
 2. De therapeut is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van cliënt en hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ)
 3. De therapeut houdt een cliëntendossier bij. De cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier. Het dossier wordt conform de wettelijke bewaar termijn in totaal 15 jaar bewaard en daarna vernietigd.
 4. De therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken  aan de cliënt in alle fasen van de behandeling. De cliënt  verplicht zich middels het intakegesprek relevante informatie aan de therapeut te verstrekken
 5. De therapeut betracht geheimhouding ten aanzien van door de cliënt verstrekte gegevens. Uitzonderingen zijn: a) gegevens waarvoor de therapeut expliciet toestemming heeft gevraagd aan cliënt  en heeft gekregen om deze te mogen delen met (een) specifieke andere zorgverlener(s). b) gegevens omtrent de cliënt heeft verklaard dat hij/zij geen bezwaar maakt tegen het gebruik voor statistische doeleinden. c) Gegevens die de therapeut wettelijk verplicht is te delen.
 6. De therapeut mag zonder toestemming van cliënt geen (be-)handelingen verrichten.
 7. De therapeut verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar en collega-therapeut of een arts, indien haar/zijn behandeling niet geëigend en/of toereikend is.
 8. Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijdse goedvinden geschieden. Indien de hulpvrager voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij/zij deze eenzijdig beëindigen. Indien de hulpvrager tegen het advies in van de therapeut de overeenkomst beëindigt, zal de hulpvrager op verzoek van de therapeut een verklaring ondertekenen waarin hij te kennen geeft dat hij tegen het advies van de therapeut in het onderzoek of de behandeling voortijdig heeft beeindigd.
 9.  De therapeut kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van haar/hem kan worden gevergd dat hij de overeenkomst voortzet. De therapeut zal in een dergelijke situatie hulp en adviezen blijven verlenen, totdat de hulpvrager een overeenkomst met een andere hulpverlener heeft kunnen sluiten of als er een redelijke termijn (4 weken) verstreken is.
 10. De cliënt gaat akkoord met de tariefstelling op de pagina: "Tarieven en vergoedingen zorgverzekeraars." 
 11. Betalingswijze van de behandeling is achteraf per rekening. De betalingstermijn bedraagt 14 dagen. De factuur krijgt de cliënt toegezonden bij voorkeur per mail. De zorgverlener kan ook een betaalverzoek mailen of appen. 
 12. De cliënt verplicht zich een afspraak tijdig, minimaal 24 uur van te voren, af te zeggen, anders kunnen de kosten van de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht. 

Privacy van uw gegevens

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik , als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:- zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens; -ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim) 

Gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgenden doelen gebruikt worden: -om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond, of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurd alleen met uw expliciete toestemming:- voor het gebruik waarneming, tijdens mijn afwezigheid; -voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing;- een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat  of mijn administrateur,  een factuur kan opstellen. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven 15 jaar bewaard, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist.

De zorgfactuur

Op de zorgfactuur die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze factuur kan declareren bij uw zorgverzekeraar. _ uw naam, adres en woonplaats; - uw geboortedatum - datum van de behandeling - een korte omschrijving van de behandeling: "Iokai Shiatsu behandeling" - de kosten van het consult - de AGB-codes van de zorgverlener en de praktijk.

Klachtenregeling Ki Touch Shiatsu

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen, die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook mijn praktijk voldoet aan deze eisen. Graag leg ik kort uit wat dit betekent.

Klachtenfunctionaris

Het kan voorkomen dat u als cliënt van mijn praktijk een klacht heeft over de geboden zorg. Mijn voorkeur gaat ernaar uit dat u deze klacht rechtstreeks met mij bespreekt. Mocht u dat om welke reden dan ook niet prettig vinden, dan bied ik u aan gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachten functionaris. U kunt hier voor contact opnemen met het secretariaat van de VIS. Hieronder vind u de directe link:

https://www.shiatsuvereniging.nl/informatie-over-shiatsu-vereniging-nederland/klachtenprocedure

Geschillen instantie

Het kan zijn dat u zich toch niet prettig voelt, dat de klacht via de onafhankelijke klachten functionaris van de VIS afgehandeld wordt. Of dat u het niet eens bent hoe de klacht afgewikkeld bent. U kunt dan contact opnemen met een onafhankelijke geschillencommissie. Ik ben aangesloten bij de SCAG, een landelijke geschillencommissie voor de complementaire en alternatieve zorg. Hieronder de website van de SCAG.

http://www.scag.nl/

Via de klachten functionaris van de VIS kan uw klacht aangemeld worden bij de SCAG

Voor het tuchtrecht kan u zich wenden tot de Stichting TCZ, Tuchtrecht Complementaire Zorg Hieronder de website van de TCZ.

http://www.tcz.nu

Shiatsu Gouda
Contactgegevens Ki Touch Shiatsu:
Hans Bakker
Mobiel : 06-39 51 99 09
mailto:KiTouchShiatsu@gmail.com
Fokkerstraat 11 te Reeuwijk